Địa chỉ: Xã Mỹ Hương- Huyện Lương Tài -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968235238
 • Trương Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0334113958
  • Email:
   truongthioanhc0mhlt@gmail.com.vn
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964814236
  • Email:
   nguyenthihuongc0mhlt@gmail.com.vn
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909728047
  • Email:
   nguyenthimnc0mhlt@gmail.com.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Hợp đồng
  • Điện thoại:
   0368246912
 • Đặng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326610658
  • Email:
   dangthithuyc0mhlt@gmail.com.vn
 • Đỗ Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979630441
  • Email:
   dothianhc0mhlt@gmail.com.vn
 • Ngô Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0384802262
 • Nguyễn Thị Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0962305685
  • Email:
   nguyenthidoanc0mhlt@gmail.com.vn